13/3/12

14:06

El sábado 24 de marzo de 2012 a las 10:30 horas en primera convocatoria y 

a las 11:00 horas (1) en segunda convocatoria;

en la Sede de la AAVIB: C/ de la Rosa, 3 - Casal Ernest Lluch - PALMA - Mallorca.

Dado el carácter de la asamblea, se ha planteado un orden del día muy breve (ver abajo més informació) que permita a los asistentes recorrer las galerías de Palma, que celebrarán ese día a partir de las 12 su anual PALMA-ART-BRUNCH-2012.

El principal motiu d’aquesta assemblea són les eleccions per això s’ha plantejat un ordre del dia molt breu que permeti els assistents gaudir del recorregut per les galeries de Palma que celebren l’anual PALMA-ART-BRUNCH-2012.  
La candidatura que ara us presentam reflexa la voluntat de mantenir viva la nostra veu col·lectiva crítica, així com de continuar amb el treball de molts d’artistes que abans que nosaltres han participat activament a l’AAVIB. L'associació ja té 15 anys i es reconeguda per la defensa que fa dels nostres interessos professionals com artistes i de la nostra cultura.

La nostra idea és sumar experiència i noves idees i capacitats per abordar nous, i no tan nous, reptes. D’altra banda, farem per adaptar el nostre funcionament i actuacions a la nova realitat que envolta el món de l’art.

Tothom sabem que la comissió executiva no és més que una part d’una estructura organitzativa establerta que es demana a tota associació, des de la nostra perspectiva l’executiva és la punta del nostre iceberg, la part visible de la tasca conjunta i en la mateixa direcció de tots els associats de totes les illes.

Es per tot això que us demanam el vostre recolzament i la vostra ajuda perquè, entre tots, puguem millorar les condicions que envolten el desenvolupament de la nostra activitat artística dins un escenari amb condicions d’igualtat  d’oportunitats per a tothom i la consideració necessària del criteri, opinió i necessitats reals dels artistes.

Una abraçada a tothom
Virginia Barber, David Aguilera, Angel Pascual, Mabel Puche, Jaume Orejuela, Ian Waelder, Lluís Fuster, Susana Mañas, Maria José Ripoll i Paco Espinosa.


La candidatura presentada està constituïda per:
VOCAL 1
VIRGINIA BARBER MERCADAL
FERRERIES - Menorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 150


VOCAL 2
DAVID AGUILERA RENEDO
EIVISSA
NÚM. ASSOCIAT DE L' AAVIB: 305
VOCAL 3 
ANGEL PASCUAL RODRIGO

CAMPANET - Mallorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 20
VOCAL 4 
MARÍA ISABEL PUCHE BLASCO
PALMA - Mallorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 355
VOCAL 5 
JAUME OREJUELA SALAS
POLLENÇA - Mallorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 358
VOCAL 6 
IAN WAELDER VÁSQUEZ

SANTA PONÇA - Mallorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 386

SECRETARI DE FINANCES 
LLUIS FUSTER SASTRE
PALMA - Mallorca
No. SOCI: 50
SECRETÀRIA D’ORGANITZACIÓ 
SUSANA MAÑAS TOUS
PALMA - Mallorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 332

SECRETÀRIA GENERAL 
MARIA JOSÉ RIPOLL ROSSELLÓ
PALMA - Mallorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 141

PRESIDENT 
PACO ESPINOSA TRUJILLO
PALMA - Mallorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 86
Les comissions insulars, pel dret que els atorguen els Estatuts, han triat i designat als següents representants insulars que s'incorporaran com a membres de ple dret en la Comissió Executiva:
REPRESENTANT DE MENORCA
GABRIEL CALAFAT
MAÓ - Menorca
NÚM. ASSOCIAT DE L’AAVIB: 217
REPRESENTANT D'EIVISSA I FORMENTERA
CARLOS ICARDI
EIVISSA
NÚM. ASSOCIAT DE L' AAVIB: 292


Convocatòria d'Assemblea Electoral (ver en castellano)

Benvolguts socis de l'AAVIB:
Per la funció que m'atorguen els Estatuts convoco una Assemblea General Ordinària per al dissabte 24 de Març de 2012 a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 hores1 en segona convocatòria; a la seu de l’AAVIB. C/ de la Rosa, 3 - Casal Ernest Lluch - PALMA - Mallorca.
Els assumptes a tractar seguiran aquesta ordre del dia:
1.    Lectura i aprovació de l’acta de l’última Assemblea General.
2.    Ratificació de l’admissió dels nous socis donats d’alta des de l’última Assemblea General.
3.    Ratificació de la nova comissió insular d'Eivissa i Formentera.
4.    Ratificació dels vocals representants de Menorca, Eivissa i Formentera en la nova Comissió Executiva per designació de les respectives comissions insulars.
5.    Presentació dels integrants de la candidatura presentada per a la nova Comissió Executiva.
6.    Votació i recompte de vots per a la nova Comissió Executiva.
7.    Precs i preguntes2.

________________________
1.    Estatuts de l’AAVIB:
Article 19.- L'Assemblea General queda vàlidament constituida, en primera convocatòria, quan es trobin representats la meitat més un dels afiliats i, en segona, qualsevol que sigui el nombre d'afiliats presents o representats. La segona convocatoria s'haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s'haurà d'haver anunciat amb la primera.
Aquesta és una norma general per a totes les associacions. En principi s'entén que l'Assemblea començarà realment a les 11:00 hores.
Article 14.- L'Assemblea General és constituïda per tots els afiliats que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Estatuts de l’AAVIB: El punt de Pregs i Preguntes, recollirà totes les propostes formulades pels afiliats, per mitjà de petició escrita, tres dies abans de la reunió. També, i per raons d'urgència, hom podrà discutir qüestlons plantejades en el curs de la reunió si així ho decideix un mínim del quinze per cent dels assistents.
Àngel Pascual Rodrigo
President de l'AAVIB en funcions
fins l'elecció de la nova Comissió Executiva