Estatuts de l'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)

Actualitzats en 2006

TÍTOL I
Disposicions generals. Denominació, àmbit territorial i professional, duració, domicili i finalitats


Article 1
Amb la denominació "ASSOCIACIÓ D'ARTISTES VISUALS DE LES ILLES BALEARS" (AAVIB) es constitueix l'associació, que a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la llei LO 1/2002, 22 de març, i els seus estatuts.
Article 2
L'ASSOCIACIÓ D'ARTISTES VISUALS tindrà com a àmbit les Illes Balears i integrarà els artistes visuals que voluntàriament sol·licitin d'afiliar-s'hi.
Article 3
L'ASSOCIACIÓ, constituïda per temps indefinit, actua sense ànim de lucre.
Article 4
L'ASSOCIACIÓ gaudirà de personalitat jurídica i de plena capacitat de treballar, necessària per a complir les seves finalitats.
Article 5
L'ASSOCIACIÓ té el seu domicili al Carrer de la Rosa, 3 (Casal Ernest Lluch); 07003 Palma de Mallorca. La Comissió Executiva acordarà, en qualsevol moment, el canvi a un altre domicili, així com l'establiment de delegacions i les representacions que consideri més convenients.
Article 6
Constitueixen les finalitats de l’ASSOCIACIÓ:
a) La representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels artistes visuals.  
b) Promoure la solidaritat dels artistes visuals i dels afiliats propis promovent i creant serveis de naturalesa assistencial.  
c) Programar les accions necessàries per aconseguir millores socials, econòmiques i culturals dels artistes visuals.  
d) Organitzar una constant labor formativa i de promoció cultural dels seus afiliats, així com exercir una funció crítica dins l'àmbit cultural de les Illes Balears.
 
TÍTOL II
Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 7
1. Podran afiliar-se a l’ASSOCIACIÓ tots els artistes visuals de més de 18 anys que ho desitgin i que exerceixin qualsevol de les activitats en que es tradueixin les diverses formes d'expressió artística amb la sola condició d'observar els presents Estatuts. Els socis menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Comissió Executiva.  
2. Podran formar part de l'Associació en qualitat d'Amic de l’AAVIB (sense dret a vot) totes les persones físiques o entitats interessades en les arts visuals i les reivindicacions col·lectives dels artistes. Hauran de satisfer les quotes anuals i acceptar els estatuts i les decisions de l'Assemblea General. Tindran dret a ser informats sobre les activitats de l'Associació, a fer ús dels serveis comuns de l'Associació i, si són persones físiques, de formar part dels grups de treball.
Article 8
L'ingrés a l’ASSOCIACIÓ serà voluntari i s'haurà de presentar una sol·licitud per escrit a la Comissió Executiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata. En qualsevol moment els membres podran deixar de pertanyer-hi notificant-ho per escrit a la Comissió Executiva, amb una antelació de deu dies a la data de baixa. Les altes i les baixes es faran constar en el Llibre de Registre corresponent.
Article 9
L'afiliació a l'ASSOCIACIÓ comportarà el pagament de la quota fixada per l'Assemblea General, a proposta de la Comissió Executiva, d'acord amb els presents Estatuts.
Article 10
Són drets dels membres de l’ASSOCIACIÓ:  
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.  
b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.  
c) Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.  
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'ASSOCIACIÓ, d'acord amb les normes legals i estatutàries.  
e) Exposar a l'Assemblea i a la Comissió Executiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’ASSOCIACIÓ i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.  
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Comissió Executiva o dels mandataris de l'ASSOCIACIÓ.  
g) Rebre informació sobre les activitats de l’ASSOCIACIÓ.  
h) Fer ús dels serveis comuns que l’ASSOCIACIÓ estableixi o tingui a la seva disposició.  
i) Formar part dels grups de treball.  
j) Posseir un exemplar dels Estatuts.
Article 11
Són deures dels membres de l’ASSOCIACIÓ:  
a) Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.  
b) Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Comissió Executiva per dur-los a terme.  
c) Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.  
d) Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’ASSOCIACIÓ.
Article 12
La Comissió Executiva de l’ASSOCIACIÓ podrà acordar l'expulsió d'algun dels seus membres, per alguna de les següents causes:  
a) Incompliment de les obligacions establertes als Estatuts.  
b) Incompliment dels acords adoptats per l'Assemblea General o per la Comissió Executiva, dins l'àmbit de les seves competències respectives.  
c) L'incompliment de les obligacions econòmiques que s'hagin establert estatutàriament per al sosteniment de l’ASSOCIACIÓ. L'afiliat podrà recórrer davant l'Assemblea General contra l'acord d'expulsió.
 

TÍTOL III
Dels òrgans de govern

Capítol I
Disposició general

Article 13
El govern de l'ASSOCIACIÓ estarà a càrrec de l'Assemblea General i de la Comissió Executiva. 
Capítol II
L'Assemblea General

Article 14
L'Assemblea General és constituïda per tots els afiliats que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
Article 15
L'Assemblea General, vàlidament constituïda, és l'òrgan sobirà de l’ASSOCIACIÓ i els seus acords, adoptats segons aquests Estatuts, són obligatoris per a tots els afiliats.
Article 16
Els membres de l’ASSOCIACIÓ, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l'Assemblea.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui discrepin i els presents que s'hagin abstingut de votar.
Article 17
Les Assemblees Generals podran ser ordinàries i extraordinàries. L'Assemblea General Ordinària tindrà lloc dues vegades l'any. L'Extraordinària, sempre que calgui, a requeriment de la Comissió Executiva o bé quan un vint per cent pel capbaix dels afiliats ho sol·liciti; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.
Article 18
Les Assemblees Generals, ordinàries o extraordinàries, es convocaran per comunicat del President de l’ASSOCIACIÓ, mitjançant una notificació personal i escrita a tots els afiliats, amb quinze dies naturals d'anticipació a la data assenyalada per a la reunió. La segona convocatòria s'haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s'haurà d'haver anunciat amb la primera. La comunicació de la convocatòria farà constar el lloc, el local, la data i l'hora en que s'hagi de celebrar l'Assemblea i els assumptes a tractar, segons l'Ordre del Dia acordat per la Comissió Executiva. La Comissió Executiva, en el punt de Precs i Preguntes, recollirà totes les propostes formulades pels afiliats, per mitjà de petició escrita, tres dies abans de la reunió. També, i per raons d'urgència, hom podrà discutir qüestions plantejades en el curs de la reunió si així ho decideix un mínim del quinze per cent dels assistents.
Article 19
L'Assemblea General queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan es trobin representats la meitat més un dels afiliats i, en segona, qualsevol que sigui el nombre d'afiliats presents o representats.
Article 20
1. La Presidència de totes les assemblees generals correspon al President de l’ASSOCIACIÓ i en el seu defecte al Secretari General. La mesa de l'Assemblea serà integrada pel President de l’ASSOCIACIÓ i dos vocals, designats per la Comissió Executiva en torn rotatori, i hi actuarà com a secretari de la mateixa el Secretari d'Organització.  
2. Els acords que adopti l'Assemblea General ho seran per votació de la majoria dels presents, excepte en aquells casos en que els Estatuts exigeixin una majoria qualificada.  
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l'ASSOCIACIÓ, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l'elecció de la Comissió Executiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels afiliats presents o representats.  
4. La modalitat de les votacions quedarà a criteri de la mateixa Assemblea. Tot afiliat, que estigui al corrent de pagament de les quotes, té dret a un vot.
Article 21
Són funcions i competències de l'Assemblea General: 
a) Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l'ASSOCIACIÓ i dels seus afiliats. 
b) Aprovar els programes i plans d'actuació que permetin complir els fins de l'ASSOCIACIÓ. 
c) Elegir i revocar el mandat dels membres de la Comissió Executiva i del President de l'ASSOCIACIÓ. 
d) Aprovar la creació de noves Comissions Territorials.  
e) Conèixer l'activitat i gestió de la Comissió Executiva.  
f) Fixar les quotes que hagin de satisfer els afiliats, de conformitat amb les propostes elaborades per la Comissió Executiva.  
g) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, els estats. de comptes i la Memòria anual d'activitats.  
h) Aprovar i reformar els Estatuts.  
i) Acordar la dissolució de l’ASSOCIACIÓ.  
j) Conèixer i resoldre les reclamacions i els recursos formulats pels afiliats.  
La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 22
El secretari redactarà l'acta de les reunions de l'Assemblea General amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. Aquesta acta es passarà al Llibre d'Actes corresponent, firmat pel President i el Secretari d'Organització. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l´acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació hauran d'estar a disposició dels socis al local social.
Article 23
1. Es constituiran les Comissions Insulars que siguin necessàries (amb un màxim d'una per illa). Aquestes Comissions tindran les funcions i atribucions de defensar i millorar les condicions socials, professionals i culturals dels artistes del seu àmbit geogràfic.  
2. Cada Comissió Insular escollirà un representant que s'integrarà com membre de ple dret en la Comissió Executiva. Les Comissions Insulars seran escollides per les Assemblees Insulars. Un reglament específic establirà el funcionament de les Assemblees Insulars i el sistema d'elecció dels seus representants. La creació d'aquestes Comissions i els seus reglaments se sotmetrà a la ratificació de l'Assemblea General.  
3. Les Comissions Insulars hauran de presentar la memòria de la seva gestió una vegada a l'any a l'Assemblea General per la seva aprovació.
 
Capítol III
La Comissió Executiva

Article 24
La Comissió Executiva és l'òrgan encarregat de la direcció, el govern i l'administració de l’ASSOCIACIÓ. Els membres de la Comissió Executiva seran elegits per l'Assemblea General mitjançant votació lliure i secreta.
Article 25
1. Els càrrecs a escollir seran: President, Secretari General, Secretari, Secretari de Finances i un mínim de QUATRE i un màxim de VUIT vocals. Entre els membres de la Comissió Executiva hi haurà com a mínim un representant de cada Comissió Insular.  
2. L'exercici del càrrec serà gratuït.  
3. El termini de mandat de la Comissió Executiva serà de dos anys. Acabat el seu mandat, podran optar a la reelecció.  
4. El cessament dels càrrecs abans d'extinguir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:  
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.  
b) Malaltia qui incapaciti per exercir el càrrec.  
c) Baixa com a membre de l’ASSOCIACIÓ.  
d) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 20.3 dels estatuts.
Article 26
1. Tots els membres de l’ASSOCIACIÓ amb dret de vot podran presentar-se a les eleccions.
2. Serà vàlid el dret de vot per correu degudament acreditat amb la fotocòpia del carnet de soci corresponent a l'any de les eleccions i el vot dins d'un sobre blanc i tancat.  
3. Les vacants que es puguin produir en la Comissió Executiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’ASSOCIACIÓ podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 27
La Comissió Executiva es reunirà, en sessió ordinària, una vegada cada mes. També es reunirà, en sessió extraordinària en els casos que ho decideixi la tercera part dels seus components o quan ho demani el President, per la seva pròpia iniciativa. Les reunions de la Comissió Executiva seran convocades pel President amb, sempre que sigui possible, vuit dies naturals d'anticipació a la data fixada per a la reunió, amb la tramesa de l'Ordre del Dia que correspongui els assumptes a tractar. En casos d'urgència es podran tractar assumptes que no hi figurin. La Comissió Executiva escollirà entre els seus membres un Secretariat que es reunirà setmanalment i tindrà les funcions que aquella li delegui.
Article 28
La Comissió Executiva es considera vàlidament constituïda si ha estat convocada amb antelació, hi ha un quòrum de la meitat més un i el President i el Secretari General, o qui els substitueixi, hi siguin presents. Per a l'adopció dels acords caldrà el vot favorable de la meitat més un dels membres de la Comissió Executiva assistents. Les discussions i els acords de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, de la Comissió Executiva, es faran constar en actes que, firmades pel President i el Secretari d'Organització, hom passarà al Llibre d'Actes corresponent. En iniciar-se cada reunió de la Comissió Executiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Article 29
La Comissió Executiva tindrà les següents facultats i funcions:  
a) Representar, dirigir i administrar l'ASSOCIACIÓ de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, executar i complir les decisions de l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.  
b) Realitzar i dirigir les activitats de l'ASSOCIACIÓ necessàries per a l'exercici i el desenvolupament de les seves finalitats.  
c) Proposar a l'Assemblea General els programes d'actuació generals i específics i realitzar els ja aprovats tot donant compte del seu acompliment a l'Assemblea General.  
d) Presentar a l'Assemblea General els pressupostos, els estats de comptes, les liquidacions i les propostes de quotes per a l'aprovació.  
e) Redactar la Memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'Assemblea General per a l'aprovació.  
f) Decidir en qüestió de cobraments i ordres de pagament i en expedició de lliurances.  
g) Inspeccionar la comptabilitat i la mecànica dels cobraments i els pagaments, sense perjudici de les facultats del secretari de finances.  
h) Inspeccionar i vigilar el funcionament normal dels serveis.  
i) Prendre acords relatius a la contractació d'empleats, de béns i serveis.  
j) Realitzar informes i estudis d'interès per als afiliats.  
k) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.  
l) En casos d'urgència extrema, adoptar decisions sobre qüestions, la competència de les quals correspongui a l'Assemblea General i donar-ne compte a la primera sessió que aquesta celebri.  
m) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.  
n) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
— subvencions o altres ajuts.  
— l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
o) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.  
p) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'ASSOCIACIÓ o que li hagi estat delegada expressament.  
q) Establir comissions de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'ASSOCIACIÓ, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.  
r) Nomenar els vocals de la Comissió Executiva que s'hauran d'encarregar de cada comissió de treball, a proposta dels mateixos grups.
 
Capítol IV
El President i el Secretari General

Article 30
1. El President de l'ASSOCIACIÓ serà elegit i revocat en el seu càrrec per l'Assemblea General. Són funcions del President:
a) Presidir l'Assemblea General i la Comissió Executiva.  
b) La direcció i representació de l'ASSOCIACIÓ en actes, reunions i altres ocasions d'especial rellevància i en els casos que ho determini la Comissió Executiva.  
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.  
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Comissió Executiva.  
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari General de l'ASSOCIACIÓ.  
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'Assemblea General o la Comissió Executiva.
2. El President serà substituït, en cas d'absència o malaltia, pel Secretari General o el vocal de més edat de la Comissió Executiva, per aquest ordre.
Article 31
El Secretari General serà elegit i revocat en el seu càrrec per l'Assemblea General. Són funcions i atribucions del Secretari General:  
a) Representar l'ASSOCIACIÓ i actuar com el seu portaveu públic, subscriure contractes i convenis, atorgar poders i executar tota mena d'accions amb la deguda autorització de la Comissió Executiva.  
b) Coordinar les comissions de treball o els àmbits d'actuació que es creïn a l'ASSOCIACIÓ. Afavorir i coordinar la tasca dels secretaris de les Comissions Insulars. Donar comptes d'aquestes activitats a la Comissió Executiva.  
c) Rendir informe semestralment de la seva actuació i de la Comissió Executiva davant l'Assemblea General.  
d) Proposar a la Comissió Executiva el nomenament de càrrecs tècnics que siguin necessaris per a les activitats de l'ASSOCIACIÓ.
 
Capítol V
El Secretari d'Organització i el Secretari de Finances

Article 32
El Secretari d'Organització de l'ASSOCIACIÓ ha de custodiar la documentació de l'ASSOCIACIÓ, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Comissió Executiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, portar el llibre de registre de socis, i també tindrà al seu càrrec la direcció del personal i dels serveis.
Article 33
El Secretari de Finances tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'ASSOCIACIÓ, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Comissió Executiva, les quals hauran d'esser visades prèviament pel President. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Capítol VI
Les comissions de treball

Article 34
La creació i constitució de qualsevol comissió de treball, la plantejaran els membres de l'ASSOCIACIÓ que vulguin formar-lo, que n'assabentaran la Comissió Executiva i explicaran les activitats que s'han proposat dur a terme. La Comissió Executiva n'aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Comissió Executiva, la qual podrà constituir directament comissions de treball sempre que compti amb el suport d'un grup mínim de dos afiliats. La Comissió Executiva es preocuparà d'analitzar les diferents comissions de treball; un cop al mes l'encarregat presentarà a la Comissió Executiva un informe detallat de les seves actuacions.

TÍTOL IV
El règim econòmic


Article 35
Aquesta ASSOCIACIÓ no té patrimoni fundacional.
Article 36
Els recursos financers de l'ASSOCIACIÓ seran integrats per:  
a) Les quotes dels membres de l'ASSOCIACIÓ.  
b) Les donacions i les deixes al seu favor.  
c) Les subvencions que li puguin concedir.  
d) Les vendes dels seus béns i valors.  
e) Els ingressos procedents de la venda de publicacions i de prestació de serveis.  
f) Qualsevol altres recursos obtinguts d'acord amb les disposicions legals i els preceptes estatutaris. Per cada exercici econòmic es formularà el pressupost ordinari d'ingressos i despeses, d'acord amb els recursos expressats en els apartats d'aquest article.
Article 37
Tots els membres de l'ASSOCIACIÓ tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Comissió Executiva. L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Comissió Executiva— i quotes extraordinàries.
Article 38
La Comissió Executiva determinarà les normes per a l’administració i la comptabilitat. L'ordenador de pagaments serà el Secretari General de l'ASSOCIACIÓ. El Secretari de Finances intervindrà tots els documents de cobraments i pagaments, supervisarà la comptabilitat i tindrà cura de la conservació de tots els documents de cobraments i pagaments. L'Assemblea General arbitrarà les mesures necessàries perquè els afiliats puguin conèixer la situació Econòmica de l'ASSOCIACIÓ.
Article 39
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.
Article 40
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi figuraran les signatures del President, el Secretari General, el Secretari d'Organització, el Secretari de Finances i un vocal. Per poder disposar dels fons n'hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del Secretari de Finances o bé la del President.
 
TÍTOL V
La dissolució de l'associació


Article 41
L'ASSOCIACIÓ es dissoldrà quan així ho acordi l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, amb el vot favorable, pel cap baix, de dos terços dels afiliats. En l'acord de dissolució s'establirà el que calgui fer respecte als béns, els drets, les instal·lacions i els serveis de l'ASSOCIACIÓ que puguin restar després d'atendre les obligacions pendents. La resta del patrimoni existent haurà de cedir-se a alguna Entitat Cultural o Benèfica.
Article 42
Si l'Assemblea General no acorda cap altra cosa, actuaran de liquidadors els membres de la Comissió Executiva. Els membres de l'ASSOCIACIÓ estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 
TÍTOL VI
Modificació dels estatuts, fusió amb altres associacions

Article 43
Els presents Estatuts podran ésser modificats per acord de l'Assemblea General, o pels assistents a l'Assemblea General en segona convocatòria, amb el vot favorable, al menys de dos terços dels afiliats. El projecte de modificació haurà d'ésser proposat, pel cap baix, per una tercera part dels afiliats o per la Comissió Executiva i serà tramés a tots els membres de l'ASSOCIACIÓ amb una anticipació mínima de vint dies.
Article 44
L'ASSOCIACIÓ podrà fusionar-se amb altres associacions amb finalitats semblants i del mateix àmbit territorial o d'àmbit estatal si així ho decideix l'Assemblea General de socis amb el vot favorable de dos terços dels afiliats.