11/5/12

20:00
El perfil de la plaza es:
-
Contrato: alta dirección.
- Sueldo: 55.000 brutos euros anuales distribuidos en 14 pagas.
- Presentación de candidaturas: 45 días naturales a contar desde la publicación del anuncio en el BOIB.
- Presentación de documentación: Es Baluard (Area administrativa) – Plaça Porta Santa Catalina, 10 – 07012 – Palma de Mallorca   


Nota de l’AAVIB: La realitat actual és un museu sense director/a de l’àrea artística.
En relació a les bases del concurs públic per a la selecció del director/a de la Fundació Es Baluard la nostra associació comunica el següent:

L’AAVIB DESTACA:

1_És positiu l’ús de concurs públic per la selecció del director/a de la Fundació Es Baluard.

2_És positiva la manifestació expressa a les bases del seguiment de les bones pràctiques “És la voluntat de la Fundació Es Baluard seguir les bones pràctiques en la gestió dels museus i centres d’art, en el sentit d’exercir una gestió cultural transparent, democràtica i participativa i fent, per tant, que sigui un jurat independent d’experts qui proposi el millor projecte/s per al museu i la/es persona/es candidata/es més adequada/es per ocupar la Direcció”

L’AAVIB considera que el jurat independent d'experts hauria d'incloure membres de les associacions professionals més representatives en l'àmbit local o nacional de gestors culturals, artistes, comissaris, crítics i altres experts del sector de l'art.

D'altra banda, amb tot el respecte a l’autonomia de gestió del Museu, per dotar de major transparència al procediment de selecció de director/a hauria de fer-se públic, com a mínim, el projecte de museu presentat pel candidat/a que resulti guanyador/a. És necessària la comunicació pública del projecte concret per al museu presentat per al període causa de contracte perquè sigui possible la seva avaluació continuada

3_És positiva l’obligatorietat expressada a les bases perquè el nou Comitè d’Adquisicions sigui  independent, ètic i format per membres d’una trajectòria professional reconeguda nacional i internacional.

L’AAVIB considera que el nou Comitè d’Adquisicions hauria d'incloure membres de les associacions professionals més representatives en l'àmbit local o nacional de gestors culturals, artistes, comissaris, crítics i altres experts del sector de l'art.


L’AAVIB DESTACA I VALORA NEGATIVAMENT:

1_És negativa la possibilitat d'una excessiva durada del contracte ja que les bases recullen l’opció que una vegada finalitzat el període de sis (6) anys, el contracte es pugui prorrogar per anys successius. Consideram que amb aquesta fórmula es podria prolongar per un temps massa llarg i no desitjable, fins i tot, eternitzar la permanència d’un mateix director/a al càrrec.

L’AAVIB, amb tot el respecte a l’autonomia de gestió de la Fundació Es Baluard, recomana un període de contracte suficientment llarg perquè el director/a pugui dur a terme un bon projecte, un període de contracte desvinculat de la duració de la legislatura política, però un període de contracte amb un termini màxim que obligui a la necessària reconsideració o renovació del projecte en concurs públic. En aquest sentit el període de 6 anys ja és suficient i no s’ha de allargar