30/5/12

13:17
CONVOCATÒRIA 2012 per a artistes visuals per a realitzar un projecte artístic durant una estada de treball de 2 mesos a Artellewa, Espai per les Arts Contemporànies de Giza, El Caire, Egipte.
Destinataris: Artistes visuals residents als Països Catalans.
INTRODUCCIÓ
El Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera continua el 2012 amb el programa d’intercanvis amb altres centres residencials de treball per a artistes d’arreu del món.
Convoca per cinquena vegada la Beca Artellewa dirigida a artistes visuals amb la voluntat d’oferir la oportunitat de conèixer i involucrar- se en realitats socials i culturals diferents.
L’ Espai Artellewa és una iniciativa sense ànim de lucre creada per Hamdy Reda, artista visual egipci i diversos col·laboradors entre artistes, periodistes, sociòlegs...
L’espai està situat a l’àrea residencial d’Ard El Lewa, al Nord Oest de Giza, a les afores del gran Caire. Ard El Lewa és un barri que ha crescut molt i de manera molt ràpida els últims 30 anys i ha estat habitat per les famílies més pobres del Caire i pels joves dels pobles propers, tots ells buscant noves oportunitats.
Fins a la creació d’ Artellewa, el barri no comptava amb cap espai per a activitats culturals. D’aquí, sorgeix la iniciativa Artellewa amb l'objectiu clar d’oferir formació cultural a través d’exposicions d’art, recitals, passi de pel·lícules i documentals, i tallers a les persones més pobres tot reivindicant el dret a la formació i a la cultura per a tothom.
L’Espai Artellewa consta d’una petita sala d’exposicions oberta al carrer i un taller de 80m2 situat al terrat de l’edifici. Aquí és on treballa l’artista resident i on hi tenen lloc els recitals, les projeccions i les trobades “Conèixer l’artista”, que s’organitzen perquè la gent del carrer pugui contactar amb els residents i la seva experiència de treball creatiu. També compta amb un apartament de 100m2 per l'allotjament.
Aquesta experiència consisteix en l’acollida per dos mesos d’un artista visual català per part de l’Espai Artellewa a Giza, el Caire, i de dos artistes egipcis per part del CAN, a Farrera, durant un mes.

BASES: 
El Centre d’Art i Natura convoca el concurs per seleccionar l’artista que accedirà a l’intercanvi amb Artellewa, Espai per les Arts Contemporànies i que es regirà per les següents bases:
1.Participació La participació en aquest concurs està oberta a tots els artistes visuals residents als Països Catalans que tinguin coneixements de la llengua anglesa, francesa o àrab i, sobretot, que vulguin desenvolupar un projecte artístic en aquesta residència situada en un barri perifèric d’el gran Caire.
La beca és individual i intransferible. Es descartaran totes les sol·licituds que proposin projectes de col·lectius (+ d'una persona).
2.Durada de l’estada a Giza L'artista seleccionat restarà a Giza (El Caire) durant 2 mesos: setembre i octubre (60 nits)a concretar amb la residència d'acollida. Les dates podran adaptar-se uns dies amunt o avall sigui per imperatiu dels vols (data, horari, preus), sigui per l'acord a dues bandes, Artellewa i becat, amb el vist i plau del CAN.
3.Condicions L’intercanvi inclou els següents conceptes:
− Un bitllet d’avió (Barcelona – Caire – Barcelona, o algun altre aeroport proper a la residència del guanyador)
− Taller de 80m2 − Allotjament en Apartament de 100m2
− 600€ (en mensualitats de 300€) en concepte de dietes d’alimentació i desplaçaments locals − suport per a materials presentant factures o tiquets fins un màxim de 300€. − Una persona que guiarà i facilitarà la mobilitat i el coneixement del barri. − Facilitats per a desenvolupar el projecte i per a presentar l’obra artística realitzada al final de l’estada a Artellewa.
4. Sol·licituds Els artistes interessats a participar en aquest concurs hauran d’enviar la seva sol·licitud al Centre d’Art i Natura: per correu postal La Bastida s/n - 25595 Farrera de Pallars – Alt Pirineu, o per correu electrònic artinatura@farreracan.cat, sempre amb l’encapçalament: Beca Artellewa 2012, amb la següent documentació: − Fotocòpia del DNI o passaport − Dossier gràfic o documentació de la seva obra recent segons les normes de presentació (punt 5) − Currículum Vitae actualitzat i amb les dades personals (nom complet, adreça, data naixement, tel., correu-e, etc.) − Esborrany del projecte a desenvolupar durant l’estada a Artellewa, Espai per les Arts Contemporànies
5. Normes de presentació Tota la documentació ha de presentar-se en un dossier gràfic DIN A4, excepte els artistes que treballen en formats digitals que presentaran un DVD i els artistes que treballen en projectes específics per a Internet que hauran de presentar un directori web. En tots els casos la documentació de les obres ha d'anar acompanyada de la seva fitxa tècnica completa. Per tal que els dossiers no seleccionats siguin retornats al remitent, cal incloure un sobre amb l'adreça de l’artista i el corresponent segell o franqueig.
6. Criteris de valoració La presentació de tots els documents en la forma i continguts requerits. La claredat expositiva de la informació per escrit i en material visual. La qualitat del projecte general i del projecte específic que es presenta, així com la seva coherència. L’actitud professional de l’artista en la descripció i la defensa del seu projecte. Es valorarà el fet que el candidat hagi estat resident del CAN.
7. Selecció El jurat estarà format per 3 membres: un d'un centre de la Xarxa d’Espais de Producció d’Arts Visuals de Catalunya (per determinar), un del Departament de Cultura i un dels Amics del Centre d’Art i Natura de Farrera. El jurat escollirà un guanyador i un finalista. El CAN es reserva la possibilitat d’entrevistar a la persona seleccionada per a la decisió final.
8. Calendari El termini de presentació de la documentació finalitza el 16 de juny de 2012. La selecció es farà durant la segona quinzena de juny i es comunicarà a tots els candidats.
9. Obligacions dels beneficiaris: - Sol·licitar per escrit a la direcció del CAN autorització per realitzar qualsevol canvi referent a les dates d’inici i final o qualsevol circumstància relativa al desenvolupament de la beca. - Comunicar al CAN, com a mínim una vegada durant l’estada, el desenvolupament del projecte - Complir amb les normes generals i particulars de la institució on es realitzi la residència. −Presentar al CAN el projecte realitzat i l’experiència personal viscuda, amb lliurament d'una memòria descriptiva de l’experiència en el seu conjunt: projecte i vivència personal. S'acordaran conjuntament les dates de presentació al CAN i seran durant l'any següent a la concessió de la beca. - Deixar constància de la participació del Centre d’Art i Natura en qualsevol mena de comunicació que es realitzi en relació al projecte que sorgeixi de la beca obtinguda, mitjançant la inclusió del logotip del CAN, precedit de les paraules “Amb el suport de”.
10. Acceptació de les bases i de la resolució del jurat La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens al Centre d’Art i Natura, es puguin produir posteriorment.
 

Centre d’Art i Natura La Bastida s/n 25595 Farrera Tel i fax: 973 622106 artinatura@farreracan.cat www.farreracan.cat
Per informació sobre Artellewa, Espai per les Arts Contemporànies: http://www.artellewa.com