18/4/12

11:32
La AAVIB recibió las bases del concurso de pintura de la nueva biblioteca pública de Sa Pobla «Cas Rafal» abajo copiadas
Tras ser analizadas por la ejecutiva, comunicó a sus organizadores que el concurso no era apoyable desde nuestra asociación y por tanto se resolvía no publicar nada en nuestro “dia a dia” dadas sus bases. 
En resumen, se trata de una convocatoria para intervenir artísticamente de forma mural y permanente en una gran pared del nuevo edificio pero sin percibir ninguna remuneración por el trabajo en el proyecto ni en la realización definitiva.
Nos respondió la Sra. Aguiló (portavoz del ayuntamiento en el tema que nos ocupa) que «Las cosas están mal en los ayuntamientos».
No necesitamos que nadie nos llame a nosotros a hacer ejercicios de responsabilidad, pues llevamos haciéndolos desde los principios del neolítico.

La remuneración del artista por su trabajo es la base de su reconocimiento profesional y la contraprestación normal por un trabajo.
Suponemos que no se les habrá ocurrido hacer un concurso similar para las empresas participantes en la construcción de la nueva biblioteca (albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, etc.).
 CONCURS DE PINTURA PER AL CASAL DE CAS RAFAL SA POBLA
Actualment s’estan fent totes les gestions i preparatius perquè l’edifici de Cas Rafal pugui acollir en breu el nou servei de biblioteca municipal. Una de les dependències d’aquest singular edifici acollirà la secció infantil de la biblioteca. Per aquest motiu, amb la intenció d’estimular la creació artística dels nostres conciutadans i per promoure’n la implicació en la gestió de les activitats i del patrimoni públic, l’Ajuntament de sa Pobla convoca un concurs de pintura destinat a destacar amb il·lustracions una paret del casal de Cas Rafal.
BASES DEL CONCURS DE PINTURA PER AL CASAL DE CAS RAFAL:

1. Lliure concurrència
1.1.- Podran participar en el concurs els artistes que ho desitgin, amb un màxim de dues propostes cada un.
1.2.- Donada la mida, podran participar diversos artistes en una proposta conjunta. 

2. Característica de l’obra
2.1.- El motiu de l'obra girarà al voltant del suggestiu i genuí món de les rondalles mallorquines i ha de ser adequat per als infants, de fins a 4 anys, als quals va dirigida.
2.2.- La paret a il·lustrar té unes mides de 4.40 m x 3.75 m.
2.3.- Les propostes seran de nova creació i no podran haver estat premiades a cap altra convocatòria.
2.4.- Tècniques: Oli, acrílic, làtex, tempera, aquarel·la, pastel, collage, etc i també s’accepten tècniques mixtes.

3. Presentació de la proposta
3.1.- La proposta presentada consistirà en un breu projecte que inclourà un esborrany, a escala, de l'obra. Aquesta mostra-maqueta de l'obra final, ja incorporarà aspectes rellevants com colors, textures, materials, etc. i un pressupost de les despeses materials necessàries per dur-la a terme, de les quals es farà càrrec l'Ajuntament.
3.2.- La proposta anirà acompanyada de la informació necessària per identificar-ne l'autor.
3.3.- El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el dia 11 d’abril de 2012, a les 14 hores. Els treballs s’hauran de presentar a l’àrea Cultura de l’Ajuntament, a l’edifici de Sa Congregació, C/ Rosari, núm. 25.
3.4.- Els projectes s'hauran de presentar sense firma, amb el títol i un pseudònim escrit al dors i acompanyats d’un sobre tancat, on figuraran, per damunt el sobre, el mateix títol i pseudònim del dors de l’obra i, dins, les dades personals de l’artista amb el document acreditatiu d'obra inèdita firmada.
3.5.- En el moment de l’entrega de l'obra es lliurarà segellat el corresponent document acreditatiu de participació.

4. Jurat
4.1.-  El jurat estarà format per:
1. El Sr Tòfol Sastre pintor.
2. La Sra. Aina Aguiló, per la seva dilatada trajectòria en gestió d’espais culturals.
3. El Sr Joan Enric Capella i Cervera regidor d’educació, cultura, joventut i turisme.
4. I dos tècnics municipals de l’àrea de cultura.
4.2. - El jurat decidirà el guanyador i en comunicarà el nom el dia 12 d’abril
4.3. - Si alguna obra presentada no compleix amb les bases serà exclosa del concurs.
4.4.- L’Ajuntament de sa Pobla no s’obliga a executar el projecte. El jurat podrà declarar-lo desert en cas de falta de rigor de les obres presentades.
4.5.- El veredicte del jurat és inapel·lable.
4.6.- Els aspectes tècnics no considerats en aquestes bases seran resolts lliurement per l’organització del Concurs.

5 Execució
5.1.- L'obra seleccionada s'executarà abans de la inauguració dels nous usos de l'edifici de cas Rafal, i l'autor tendrà el suport material i personal de l'Ajuntament.
5.2.- A la paret que acollirà l'objecte d'aquestes bases, figurarà en un lloc destacat la informació referent a la seva autoria.

6. Propietat i custodia de l’obra guanyadora.
6.1. - La propietat del treball premiat passarà a pertànyer, a tots els efectes, a l’Ajuntament de sa Pobla, que en podrà fer l’ús que estimi pertinent, d’acord sempre amb les disposicions legals vigents en la matèria. L’organitzador se reserva el dret de reproduir, imprimir o publicar l’obra seleccionada. Per a fins de difusió, sense que això  impliqui el pagament de honoraris a l’autor.
6.2. - L’Ajuntament de Sa Pobla vetllarà per la bona conservació de l’obra executada, però no es fa responsable dels danys que puguin patir, per accidents o deteriorament de força major.
6.3. - L'Ajuntament, si ho troba oportú, per tal dinamitzar i renovar les diferents àrees de la biblioteca municipal, es reserva el dret de convocar nous concursos que podrien implicar la substitució de vells projectes ja executats.

7.- Premi
7.1.-  El premi, a més de consistir en l’exposició permanent de l’obra a l’edifici de Cas Rafal, també es complementarà amb una exposició al Museu d’Art Contemporani de Mallorca.
8.- Devolució de les obres.
8.1. - Les obres no seleccionades hauran de ser retirades en el termini de 30 dies hàbils a contar del termini del Concurs. Passat el temps l’Ajuntament de sa Pobla no s’obliga a custodiar-les.
8.2 .- El projecte seleccionat també es tornarà a l’autor abans de la seva execució..

Sa Pobla, 24 de març de 2012
Ajuntament de sa Pobla