24/4/12

11:06
NOTA AAVIB: Eticentre —Centre per a la Gestió Ètica de l’Empresa— és un referent ètic per al món empresarial balear i per tant també per als artistes autònoms. Publiquem aquest document amb l'aplaudiment de la nostra associació en correspondència als anteriors suports rebuts, com l'haver difós per iniciativa pròpia els nostres documents de Bones Pràctiques.

L'Eticentre es va crear en el 2003, en plena època de bonança econòmica, com a associació no lucrativa d'empreses de Mallorca amb la intenció de promoure el debat sobre l'ètica en el món dels negocis. En un context on el 60% de les empreses són familiars la seva funció principal és constituir un marc d'actuació on les empreses, a través de models de referència, generin un rendiment econòmic compatible amb l'increment del benestar social, cultural, laboral i respectuós amb el medi ambient.

Al llarg dels anys, hem treballat l’Ètica i la Responsabilitat Social Empresarial a partir d’enfocaments de proximitat basats en l’efecte demostració.

De llavors ençà molt han canviat les coses, i ara estam davant de la superposició de diferents crisis que es poden allargar en el temps; financera, immobiliària, energètica, de confiança, d’especulació en els mercats, d’endeutament excessiu, de model, institucional, de valors, etc.

Aquesta crisi ens ha situat en un escenari d'extraordinària complexitat i incertesa, i ha posat de manifest allò que ja intuíem: la importància dels valors i de la confiança per a la salut de la nostra economia i la nostra societat.

En aquest context, el debat sobre la Ètica i la RSE en totes les dimensions (empresarial, social, governamental) cobra una importància especial, ja que pot aportar nous valors i referents positius a les empreses que reforcin la seva posició en el mercat i en la societat.

Però l'actual situació de crisi que patim va molt més enllà de l'activitat empresarial i no es podrà resoldre sense una responsabilitat global de tots els sectors de la nostra societat (empreses, però també administracions públiques, sindicats, ONGs, mitjans de comunicació...).
 

Tenint en compte aquesta situació, defensam:

L'esperit emprenedor i lluitador dels empresaris, que han de guiar als treballadors i l'activitat empresarial cap al repte de la subsistència i la millora contínua, la qual cosa té poc a veure amb la figura de l'empresari sense visió de futur i sense escrúpols.

Que les polítiques públiques s’han de regir pels principis d’ètica i austeritat, establint els mecanismes de control en l’ús dels diners públics per evitar situacions de malbaratament i corrupció. Apostem per la racionalització de les administracions, eliminant duplicitats però essent molt cuida dosos en els retalls de serveis bàsics que afectin al benestar de les persones, ja que considerem que això només ens condueix a una situació de pessimisme innecessària.

Demana’m l'equitat, proporcionalitat i coherència en els reglaments, normes, imposts que afecten l'activitat empresarial, les quals no tenen en compte la dimensió de l'empresa i que carreguen sobre les Pimes i els autònoms, que sustenten la major part de l'economia productiva.

Demana’m que es faciliti l’accés a finançament per a inversions productives i agilització dels pagaments de les administracions públiques als seus proveïdors , especialment a aquelles empreses que demostren la seva aposta per la sostenibilitat del negoci implantant mesures socials, de qualitat, i ambientals.

Abordar els problemes estructurals que afecten la nostra competitivitat.

Entre ells demanem solucions al transport marítim i aeri que compensin els problemes d'insularitat.

Desenvolupar polítiques actives de feina en favor de la cohesió social, introduint formules innovadores de lluita contra l’atur. Millorar la interlocució social, i promoure relacions laborals col·laboratives.

Incrementar els esforços en formació, lluita contra el fracàs escolar i millora de la qualificació professional. Fomentar l’esperit emprenedor des de les aules de primària. Fomentar la formació permanent del treballador, vetllar per la seva qualitat.

Cal educar en la cultura de l’esforç, la dedicació a l’empresa, la productivitat, el treball en equip, l’esperit de sacrifici (tant a treballadors com a futurs empresaris).

Per tot això, des de Eticentre, ens comprometem a:

Ser un reflex social per a les empreses, autònoms i entitats que amb el seu esforç, honestedat, treball i il·lusió estan sostenint una estructura sociolaboral complexa i que en molts casos, arribar a bon port es converteix en una missió ben complicada.


Ser una eina de treball que aporti nous models de gestió, millori la competitivitat, i sobretot, que doni suport ètic a tots els agents econòmics que s'identifiquin amb una visió sostenible i transparent de l'empresa.

Desenvolupar una xarxa de sensibilització del teixit empresarial i de diferents sectors socials, que a través de la Ètica permeti generar conscienciació, coneixement i major capacitat de gestionar la incertesa i la complexitat del context en que vivim.


Ser un ens de referència en l'estudi de la Ètica Empresarial i el desenvolupament d'eines de consulta i formació que aportin eficiència, auto-responsabilitat i valor afegit a la gestió de l'empresa.


Finalment, malgrat les dificultats, fem una crida al coratge del nostre teixit empresarial: del seu esforç, dedicació i esperit emprenedor han de sorgir les bases per redreçar el nostre model de benestar en favor de tota la societat. 


ETICENTRE 
Centre per a la Gestió Ètica de l'Empresa c/ General Riera, 3, 2-A - Palma   649 003 609   eticentre@reasnet.com  
www.eticentre.org 
www.facebook.es/eticentre