8/5/13

21:40
obra social

Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o la literatura poden ser eines que traspassin la dimensió específicament artística. Per aquest motiu, a l'Obra Social "la Caixa" convoquem ajuts per a projectes d'entitats culturals i d'artistes que afavoreixin l'ús de l'art i de la cultura com a instruments d'intervenció i transformació social.
Línies d'actuació prioritàries


1 Promoure activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recurs de desenvolupament personal i d'inclusió social.

2 Fomentar el paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.
Registre i acreditació de les entitats

Per presentar un projecte a les diverses convocatòries de l'Obra Social "la Caixa", cal registrar prèviament l'entitat, i acreditar-ne una persona com a representant, o l'artista a través de la nova aplicació web "Convocatòries".

Per fer-ho, cal emplenar tots els camps sol·licitats i adjuntar la documentació següent escannejada:

a) Documentació requerida a l'entitat:
1Targeta del CIF de l'entitat
2Inscripció de l'entitat en el registre corresponent. En cas que s'hi presenti una delegació, cal la inscripció de l'entitat i la de la delegació en el registre corresponent
3Estatuts de l'entitat
4Document d'acreditació de la persona que representa l'entitat a l'hora de gestionar projectes (model disponible a l'aplicació)
5NIIF de la persona que representa l'entitat en la gestió de projectes

b) Documentación requerida al artista:
1NIF (espanyols), NIE o permís de residència (residents a Espanya) o passaport (residents a l'estranger)
Presentació de projectes
Tota la documentació s'ha de lliurar en format electrònic, i en cap cas no s'accepta documentació física.
El lliurament dels projectes i de la documentació complementària s'ha de fer per internet, a través de l'aplicació web "Convocatòries", a partir de les instruccions que s'expliciten detalladament.
Documentació complementària que cal presentar
Per a la presentació del projecte a la convocatòria, cal que l'entitat adjunti a l'aplicació la següent documentació obligatòria:
a) Les entitats culturals han de presentar:
Certificació de validació de dades (disponible a l'aplicatiu)
Acord de la junta directiva (o bé de l'òrgan de govern equivalent) d'aprovació de la presentació de la sol·licitud a la convocatòria
Certificat del representant legal de l'entitat en què consti la composició nominal i el NIF de cadascun dels membres de la junta directiva o de l'òrgan de govern equivalent de l'entitat sol·licitant (ex. patronat)
Acord entre entitats, en els casos en què diverses entitats presentin un mateix projecte conjuntament
Memòria de les activitats dutes a terme els darrers dos anys
Balanç i compte de resultats dels dos últims exercicis signats pel representant legal de l'entitatd
Còpia de la/les resolució/resolucions d'aportació de la resta del finançament del projecte, o còpia de la sol·licitud en cas d'estar pendent de resolució
Declaració del representant legal de l'entitat amb el compromís d'aportar directament, o a través de tercers, el 25% del pressupost final del projecte
Certificat de l'Agència Tributària conforme l'entitat està al corrent de les obligacions fiscals
Certificat de la Seguretat Social conforme l'entitat està al corrent de les obligacions laborals
Una mostra del treball artístic desenvolupat des de l'entitat cultural. Aquest material ha de servir per valorar exclusivament la qualitat artística del treball dut a terme des de la institució que es presenta. La mostra del treball artístic (fotografies, vídeos i/o àudios) s'ha d'adjuntar en format electrònic a través de la nova aplicació web de Convocatòries seguint les instruccions que trobaran descrites.

En el cas de les entitats, es valorarà la presentació de la següent documentació:
Carta d'aval al projecte de l'Administració Pública local
Certificat d'auditoria comptable
Certificació de col·laboració amb l'Administració en programes de treball en benefici de la comunitat
b) Els artistes han de presentar:
Certificació de validació de dades (disponible a l'aplicatiu)
Memòria de les activitats dutes a terme els darrers dos anys
Còpia de la resolució/resolucions d'aportació de la resta del finançament del projecte, o copia de la sol·licitud en cas d'estar pendent de resolució
Declaració de l'artista responsable del projecte amb el compromís d'aportar directament o a través de tercers el 25% del pressupost final del projecte
Currículum de l'artista o dels artistes que organitzen l'activitat o que participen en ella
Una mostra del treball artístic desenvolupat per l'artista/es. Aquest material ha de servir per valorar exclusivament la qualitat artística del treball dut a terme per l'artista/es que s'hi presenta/en. La mostra del treball artístic (fotografies, vídeos i/o àudios) s'ha d'adjuntar en format electrònic a través del nou aplicatiu web de Convocatòries seguint les instruccions que trobaran descrites

S'exclouran de la convocatòria els projectes presentats per una entitat o un artista que no adjuntin una mostra del seu treball artístic.
El termini de presentació del formulari de projecte comença el 9 de maig de 2013.

La data màxima de presentació de la documentació complementària a través d'internet és el
5 de juny de 2013.
No es poden presentar projectes ni documentació complementària fora d'aquest termini.