11/2/11

10:39
Al BOIB de dia 8 de febrer de 2011 s’han publicat les subvencions nominatives de la Direcció Insular de Cultura del Departament de Cultura i Patrimoni concedides de l'1 de gener al 31 de desembre de 2010.
Podeu consultar la publicació al següent enllaç http://boib.caib.es/pdf/2011020/p65.pdf
Si entenem per subvencions nominatives les concedides sense convocatòria pública prèvia, L’AAVIB DEMANA... / LA AAVIB PREGUNTA...
Quins són els criteris per haver concedit aquestes subvencions nominatives, especialment, les adjudicades a les entitats relacionades amb les arts visuals?
aavib