19/4/14


L'AAVIB dóna el seu suport al manifest presentat per un grup de professors d'Educació Artística en representació de diversos col·lectius (plataforma CREA, Forum Musicae, etc) que s'ha fet arribar a la Conselleria davant la retallada d'aquests ensenyaments que preveu la LOMCE.
Aquí el podeu llegir:

SÍ A L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA A LES ILLES BALEARS MANIFEST
El professorat de les àrees de Música i Educació Plàstica i Visual de les Illes Balears vol transmetre a l’Administració educativa i a la ciutadania, que davant la modificació de la llei educativa és important mantenir la presència de l'educació artística als ensenyaments de règim general i per a tot l’alumnat durant el període d’educació obligatòria.
L'educació artística és essencial per a la formació integral de la persona. També hi juga un paper important en el desenvolupament cognitiu, la qual cosa millora el raonament lògic i fa que s’assimilin continguts de matèries científiques, sociolingüístiques... Totes les persones han de tenir accés en aquests ensenyaments, base de la cultura, de la qual n’han de poder gaudir tots els ciutadans i no només els que, fora de l’escola, s’ho poden permetre econòmicament.
Les Administracions educatives han de ser conscients que existeix una demanda creixent de formació dels nostres joves en disciplines artístiques i que els ensenyaments artístics proporcionen la formació de base necessària per a aquests estudis. L'educació artística mereix el mateix respecte que totes les altres àrees que conformen el conjunt de coneixements bàsics de tota l'etapa educativa.
Per tant, demanam que: Es reconegui la posició d'igualtat de les àrees artístiques amb la resta de les matèries. Es garanteixi la pràctica d'aquestes disciplines de forma continuada dins de l'horari escolar
Es defensi l'educació artística com a element essencial i sostenible per a una educació de gran qualitat.
Es respectin aquests coneixements perquè promouen pràctiques creatives i innovadores aplicables a un desenvolupament integral social, cultural i econòmic de les persones i de les societats.
S'apliquin polítiques que ajudin al reconeixement públic de la contribució essencial que aquests ensenyaments aporten a les persones i a la societat.
DIGUEM SÍ A L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA!!